วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

              เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการในการนำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใน ส่วนกลาง ในส่วนของคณะและในส่วนของ ชมรมต่างๆ 

              สมาชิกสโมสรนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ นักศึกษาทุนทุกประเภท ในมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสโมสร (ยกเว้นนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)