อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต

    อาจารย์ญาณวุฒิสุภิชยางกูลประธานอาจารย์ที่ปรึกษา
    อาจารย์จันทบุรีหิมเวชรองประธานอาจารย์ที่ปรึกษา