อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยรังสิต

    อาจารย์ญาณวุฒิ สุภิชยางกูล ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา
    อาจารย์จันทบุรี หิมเวช รองประธานอาจารย์ที่ปรึกษา