คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

    นายเสริมชัย สหพงษ์ ประธานชมรม
    นางสาวลัลลิยา สามสุวรรณ รองประธานฝ่ายบริหาร
    นายพรมมี แพงกัลยา รองประธานฝ่ายกิจกรรม
    นายสุรพงศ์ แสงทับทิม รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
    นางสาวกุสุมา เจียรวรนันท์ คณะกรรมการ
    นางสาวสุชาตา วงศ์ชูปาน คณะกรรมการ
    นางสาวปิ่นอนงค์ เงินแท้ คณะกรรมการ
    นางสาวศศีธร จันทร์นิ้ว คณะกรรมการ
    นางสาวสัรัญญา เจ๊ะเฮง คณะกรรมการ
    นางสาวคริสตินา ลี้สุรพลานนท์ คณะกรรมการ
    นายวันทวี สินชมภู คณะกรรมการ
    นายวัฒนา พรหมอุ่น คณะกรรมการ
    นายนัฐพงศ์ หอมหวล คณะกรรมการ
    นายพุฒิพงศ์ หนิเจริญ คณะกรรมการ