คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

    นายเสริมชัยสหพงษ์ประธานชมรม
    นางสาวลัลลิยาสามสุวรรณรองประธานฝ่ายบริหาร
    นายพรมมีแพงกัลยารองประธานฝ่ายกิจกรรม
    นายสุรพงศ์แสงทับทิมรองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
    นางสาวกุสุมาเจียรวรนันท์คณะกรรมการ
    นางสาวสุชาตาวงศ์ชูปานคณะกรรมการ
    นางสาวปิ่นอนงค์เงินแท้คณะกรรมการ
    นางสาวศศีธรจันทร์นิ้วคณะกรรมการ
    นางสาวสัรัญญาเจ๊ะเฮงคณะกรรมการ
    นางสาวคริสตินาลี้สุรพลานนท์คณะกรรมการ
    นายวันทวีสินชมภูคณะกรรมการ
    นายวัฒนาพรหมอุ่นคณะกรรมการ
    นายนัฐพงศ์หอมหวลคณะกรรมการ
    นายพุฒิพงศ์หนิเจริญคณะกรรมการ