ข้อมูลทุนต่างๆ

1. ทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน
1.1 ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (เกรด 3.50)
1.2 ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (เกรด 3.00)
1.3 ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุน Pre-Entrance)
1.4 ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทุนโครงการสู่ วศ.บ.)

 

2. ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 
2.1 ทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.2 ทุนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2.3 ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2.4 ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.5 ทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
2.6 ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
2.7 ทุนในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
2.8ทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 

3. ทุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน
3.1 ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
3.2 ทุนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
3.3 ทุนความสามารถพิเศษทางด้านการแสดง
3.4 ทุนความสามารถพิเศษทางด้านสิ่งประดิษฐ์ 
3.5 ทุนความสามารถพิเศษทางด้านการดนตรี