การประชุมประจำเดือน

1).สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าประชุมอย่างน้อง 80% จากวาระการประชุมใหญ่ทั้งหมด

2).คณะกรรมการต้องเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3).เวลาประชุม 17.00 น. เป็นต้นไป

!!** ประชุมประจำเดือนที่ห้อง 3-101 **