การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกชมรมนักศึกษาทุน

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1). ทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 70 ชม. ต่อภาคเรียน
2). ขาดการประชุมประจำเดือนได้เพียง 1 ครั้ง(ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ครั้งจาก 4 ครั้ง)
3). กิจกรรมที่ทำต้องมากกว่า 5 กิจกรรมขึ้นไป