สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

1).สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค

2).สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของคณะ ชมรมต่างๆได้ตามความสนใจ

3).สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลางคณะ และชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น
อย่างน้อย 42 ช.ม./ภาคเรียน(ไม่จำเป็นต้อง 3 ชม./สัปดาห์)

*สมาชิกต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทุนแต่ละประเภทที่ได้รับ และรับใบรับรองที่
สำนักงานกิจการนักศึกษาก่อนลงทะเบียนภาคต่อไป