ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (เกรด 3.50)

ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (เกรด 3.50)

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่มีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน
2. การให้ทุนนั้นให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
3. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. การให้ทุนนี้ ให้ตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด
5. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาทุนทุกคน
6. นักศึกษาหมดสิทธิ์รับทุนเมื่อ

6.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
6.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชา
6.3 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
6.4 กระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
6.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
6.6 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย /คณะ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3
6.7 ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

คณะที่ได้รับทุน:
ทุกวิทยาลัย/คณะ ยกเว้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรี

รายละเอียดอื่น ๆ
1. ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามปกติ
2. ผู้ที่สนใจทุนนี้ ยื่นความประสงค์ขอรับทุนได้ที่สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
3. ผู้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาได้แก่วิทยาลัย/คณะ ที่นักศึกษาจะเข้าศึกษา
4. ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัย/คณะจะประกาศให้ทราบ
5. การพิจารณาทุนของคณะกรรมการวิทยาลัย/คณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2007 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th