ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทุนโครงการสู่ วศ.บ )

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
1. ผู้มีชื่อได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าศึกษาในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และรัฐกิจ และคณะเทคโนโลยีชีวภาพในปีการศึกษาปัจจุบัน
2. ทุนการศึกษาที่ได้รับ เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนในส่วนค่าบำรุงและค่าหน่วยกิตเท่านั้น
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. การให้ทุนนี้ ให้ตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด
6. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาทุนทุกคน
7. นักศึกษาหมดสิทธิ์รับทุนเมื่อ

7.1 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชา
7.2 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
7.3 กระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
7.4 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
7.5 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย /คณะ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4
7.6 ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

คณะที่ได้รับทุน:
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ และคณะเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียดอื่น ๆ
1. สมัครสอบกับโครงการสู่มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ประกาศผลการได้รับทุนประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2007 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th