ทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
1. กองงานในพระองค์เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน โดยคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.6 ที่เป็นบุตรหลานของข้าราช
บริพาร เยาวชนในพระราชูปถัมภ์ หรือผู้หนึ่งผู้ใดตามพระราชประสงค์
2. ผู้ที่ได้รับทุนพระราชทาน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา
3. ผู้ได้รับทุนพระราชทาน ให้ตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรหรือจำนวนหลักสูตรที่เหลืออยู่
4. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาทุนทุกคน

จำนวนทุน:
2 ทุน

คณะที่ได้รับทุน:
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดอื่น ๆ
รับสมัครที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2007 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th