ทุนในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และมีสถานภาพการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร
4. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
5. มีความประพฤติดี มารยาทดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต
6. ผู้ที่ได้รับทุนพระราชทาน จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา
7. ผู้ได้รับทุนพระราชทาน ให้ตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรหรือจำนวนหลักสูตรที่เหลืออยู่
8. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาทุนทุกคน

จำนวนทุน:
3 ทุน

คณะที่ได้รับทุน:
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดอื่น ๆ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาศึกษาอยู่ หรือที่งานทุนการศึกษา สำนักงานรับนักศึกษาห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ติดต่อสอบถาม โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 5515,5516

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2007 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th