ทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
ต้องมีผลงานทางด้านดนตรี ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

1. การให้ทุนนี้จะพิจารณาทุนลักษณะปีต่อปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษาปัจจุบัน หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มีผลงานดีเด่น
3. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา หรืออาจได้รับการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติครบตามหลักสูตรที่ผู้สมัครขอรับทุนจะเข้าศึกษา
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องได้เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิ์พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป
6. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7. ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาทุน
8. นักศึกษาหมดสิทธิ์รับทุนเมื่อ

8.1 กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัยนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.2 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.3 ฝ่าฝืนข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใด ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
8.4 มีความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8.5 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย /คณะ / มหาวิทยาลัย

จำนวนทุน:
จำนวนทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านดนตรี ทางด้านสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านการแสดงรวมทั้งหมด 10 ทุน

คณะที่ได้รับทุน:
ทุกคณะ / วิทยาลัย

รายละเอียดอื่น ๆ
1. ให้คณะอนุกรรมการ มีอำนาจในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน
2. เมื่อดำเนินการคัดเลือกแล้ว ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งผลการคัดเลือก และจำนวนทุน หรือการสนับสนุนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ เพื่อพิจารณาและเสนอ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ การพิจารณาของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ข้อปฏิบัติ หรือคุณสมบัติของผู้สมัคร อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ
4. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯเป็นผู้ควบคุมประกาศเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ
5. ผู้ที่สนใจทุนนี้ ยื่นความประสงค์ขอรับทุนได้ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพอาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
6. ผู้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาได้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนความสามารถพิเศษ
7. ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2007 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th